pre naše regióny

Za miesto svojho pôsobenia v Európskom parlamente som si zvolil výbor pre regionálny rozvoj, aby som mohol priamo zasahovať do vytvárania legislatívy, ktorá bezprostredne ovplyvňuje rozvoj slovenských regiónov. Správne a efektívne čerpanie eurofondov na Slovensku úzko súvisí so zadávaním a získavaním verejných zákazok. Ako spravodajca parlamentu pre stanovisko k smernici o verejnom obstarávaní som presadzoval zvyšovanie transparentnosti a zavedenie pojmu hospodársky najvýhodnejšej ponuky, ktorá zohľadňuje hospodárske, environmentálne a sociálne výhody ponuky. Svoje úsilie som zameriaval predovšetkým na ochranu regionálnych záujmov a rozvoj vidieka, pretože verím, že politika súdržnosti má byť čo najbližšia občanom všade v Európskej únii.

TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Verejné orgány v členských štátoch vynakladajú v priemere 18 percent HDP na nákup tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania. Za predpokladu, že je verejné obstarávanie transparentné a nediskriminujúce, ide o spôsob, ako najlepšie použiť peniaze daňových poplatníkov a malo by sa využívať ako nástroj na hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj regiónov.

Z príspevkov v Európskom parlamente:

Verejné obstarávanie je neodmysliteľnou súčasťou správne fungujúceho hospodárstva a ako také musí stimulovať hospodársku súťaž, inovácie a rast. Jednotné pravidlá verejného obstarávania výrazne zvýšia transparentnosť a rovné zaobchádzanie, čo otvorí dvere pre vyššiu účasť aj malých a stredných podnikov, ktoré sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. V tomto kontexte zdôrazňujem nutnosť zjednodušenia verejného obstarávania a odstránenie nadbytočnej byrokracie napríklad aj systematickým používaním elektronického obstarávania. Čo sa týka environmentálnych a sociálnych štandardov, som presvedčený, že kritérium najnižšej ceny nemá byť jediným a určujúcim pre zadávanie zákaziek. Zadávateľ musí totiž riešiť konkrétnu situáciu komplexne s dlhodobým výhľadom. Preto treba hospodársky najvýhodnejšiu ponuku hodnotiť v intenciách hospodárskych, ale aj sociálnych a environmentálnych výhod s prihliadnutím na náklady celého životného cyklu príslušných tovarov, služieb alebo prác.

/14. januára 2014: Verejné obstarávanie. Správa: Marc Tarabella (A7-0007/2013)/

Úspechy politiky súdržnosti v regiónoch Európskej únie priamo závisia aj od správneho vykonávania verejného zaobstarávania, ktorého cieľom je hospodárne využívanie verejných prostriedkov v prostredí spravodlivej hospodárskej súťaže. Žiaľ, Dvor audítorov vo svojich výročných správach o plnení rozpočtu EÚ už pravidelne konštatuje, že nedodržanie pravidiel EÚ týkajúcich sa verejného obstarávania je jednou z dvoch najčastejších príčin chýb a nezrovnalostí pri implementácii európskych projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov. Zjednotenie pravidiel a zjednodušenie právnej úpravy verejného obstarávania preto musí byť uskutočňované v úzkej spolupráci Komisie s členskými štátmi, ale aj regionálnymi orgánmi, aby viedlo k zníženiu výskytu chýb, a teda zvýšeniu efektívnosti využívania štrukturálnych fondov. Považujem totiž za neprípustné, aby nezrovnalosti spôsobené nesprávnou transpozíciou týchto predpisov EÚ a rozdiely v pravidlách uplatňovaných v členských štátoch pretrvávali a tak ohrozovali nielen transparentnú hospodársku súťaž, ale aj dosahovanie cieľov politiky súdržnosti. Apelujem na členské štáty, aby systematickejším spôsobom uplatňovali Európsky kódex osvedčených postupov na uľahčenie prístupu MSP k verejnému obstarávaniu.

/11. mája 2011: Verejné obstarávanie, [2011/2590(RSP)], B7-0284/2011 – B7-0285/2011/

Správne fungujúci trh verejného obstarávania v celej EÚ je zásadne dôležitý pre stimulovanie hospodárskej súťaže a inovácií na jednotnom trhu. Podporujem myšlienku nadnárodného verejného obstarávania. Jednotné európske pravidlá verejného obstarávania výrazne prispievajú k zvyšovaniu transparentnosti a rovnosti v zaobchádzaní, je však nutná ich dodatočná simplifikácia a odstránenie prebytočnej byrokracie, aby získali prístup aj malé a stredné podniky. Výzvou pre členské štáty zostáva primeraná transpozícia európskych pravidiel do vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečenie dostatočnej odbornej prípravy, keďže verejné obstarávanie si vyžaduje vysoký stupeň profesionality. Verejné obstarávanie nesmie viesť ani k znižovaniu environmentálnych a sociálnych štandardov. Prikláňam sa preto, k názoru, že kritérium najnižšej ceny by už nemalo byť určujúcim pre zadávanie zákaziek a malo by byť nahradené kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky v zmysle hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výhod s prihliadnutím na náklady celého životného cyklu príslušných tovarov, služieb alebo prác. Predkladaná správa prináša hlavné princípy, ktorými mi by sa malo verejné obstarávanie v budúcnosti riadiť a ktoré svojím hlasom rád podporím.

/25. októbra 2011: Modernizácia verejného obstarávania, Správa: Heide Rühle (A7-0326/2011)/

ROZVOJ VIDIEKA
Vidiecke oblasti nielen vytvárajú ľúbezný vzhľad a identitu našej krajiny, ale sú aj významným zdrojom základných surovín a ideálnym miestom na oddych a turistiku. V prospech rozvoja vidieka som sa zasadzoval za uznanie poľnohospodártva ako strategického odvetvia, ktorému musíme pomôcť udržať si svoju konkurencieschopnosť a lákavosť či už prostredníctvom regionálnych značiek kvality, rozvojom biohospodárstva alebo revitalizáciou mliekarenského sektora.

Z príspevkov v Európskom parlamente:

V dôsledku neustáleho rastu populácie sme nútení čoraz intenzívnejšie sa zaoberať otázkou potravinovej bezpečnosti, prístupu k primeranej, zdravotne neškodnej a výživnej strave, ako aj zvyšujúcimi sa nákladmi v poľnohospodárskom odvetví, ktoré súvisia práve s dodržiavaním najvyšších štandardov a noriem. S cieľom zaistiť potravinovú bezpečnosť je preto nevyhnutné zvýšiť transparentnosť a spravodlivosť v samotnom potravinovom reťazci, zabezpečiť spravodlivú návratnosť pre poľnohospodárov, zisky a tvorbu cien, ako aj životaschopné poľnohospodárstvo. Osobne považujem za vysoko dôležité uplatňovanie ráznej politiky rozvoja vidieka, prostredníctvom ktorej zachováme životaschopnosť vidieckej Európy, zvýšime konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, podporíme inovácie a v konečnom dôsledku aj samotnú zamestnanosť. Poľnohospodárstvo má veľký význam predovšetkým v znevýhodnených oblastiach. Aj preto treba prijať stimuly, ktoré podporia poľnohospodárstvo vidieka, prilákajú do poľnohospodárstva viac mladých ľudí, napomôžu zníženie regionálnych rozdielov a zabezpečia trvalo udržateľný rozvoj.

/17. januára 2011: Uznanie poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou, Správa: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)/

V posledných rokoch žiaľ došlo k mnohým k udalostiam, ktoré mali značne negatívny vplyv na činnosť sektoru produkcie mlieka a mliečnych výrobkov a spôsobili nestálosť cien. Európsky trh s mliekom a jeho výrobkami si vyžaduje nový flexibilný právny rámec, posilnenie zmluvných vzťahov, ochranu práv producentov a spravodlivejšie rozdelenie pridanej hodnoty v dodávateľskom reťazci. Hospodárska súťaž na trhu taktiež prispeje k revitalizácii sektora, ktorý trpí aj zneužívaním dominantného postavenia zo strany niektorých aktérov v rámci výrobného reťazca. Som presvedčený, že ochrana oprávnených záujmov producentov úzko súvisí s rozvojom prosperity vidieckych oblastí, pretože mnohé európske regióny, často tie najzraniteľnejšie, priamo závisia od produkcie mlieka a mliečnych výrobkov. Z vyššie uvedených dôvodov hlasujem za prijatie predkladanej správy.

/15. februára 2012: Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, Správa: James Nicholson (A7-0262/2011)/

Biohospodárstvo prináša inovačný a efektívny prístup k využívaniu prírodných zdrojov, ktoré čelia čoraz väčšiemu tlaku vzhľadom na rýchle zvyšovanie svetovej populácie spojené so silným nárastom dopytu po potravinách. Trvalo udržateľný výrobný proces v rámci celého reťazca môžeme dosiahnuť vhodným osvetovým programom pre výrobcov, ale aj spotrebiteľov a vytvorením motivujúceho právneho rámca. Inteligentné a citlivé zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi je totiž ohľaduplnejšie k životnému prostrediu a zároveň prináša nové perspektívy pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka. Biohospodártvo má taktiež vysoký potenciál priniesť zvyšovanie zamestnanosti pre milióny ľudí žijúcich na vidieku a treba zdôrazniť, že ide aj o kvalifikovanú prácu špičkových odborníkov, ktorí budú schopní prenášať do praxe najnovšie poznatky z rôznych odborov. Otvára sa tu teda i možnosť pre nové študijné odbory a vzdelávacie programy šité na mieru jednotlivým regiónom. Európska únia a jej členské štáty tak prehĺbia vo svetovom meradle svoj konkurečný náskok v oblasti biotechnológií.

(Doplňujúca informácia: Biohospodárstvo EÚ už má obrat približne 2 bilióny EUR a očakáva sa významný rast na základe udržateľnej prvovýroby, spracovania potravín, priemyselných biotechnológií a biorafinérií; v biohospodárstve je už teraz zamestnaných 22 miliónov ľudí, čo predstavuje 9 % celkovej zamestnanosti v EÚ a má značný potenciál zamestnať aj milióny ďalších ľudí.)

/2. júla 2013, Správa o inováciách pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu, (2012/2295(INI))/

Regionálne značky kvality určené regiónom na posilnenie ich postavenia a zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhoch. Kvalita výrobkov pochádzajúcich z určitého územia vyplýva zo špecifických spôsobov ich prípravy, ktoré sú neodmysliteľne spojené s geografickou osobitosťou, kultúrnym dedičstvom a jedinečným know-how daného regiónu. Vidiecke oblasti, mnohokrát závislé od poľnohospodárstva ako napríklad horské regióny, môžu na základe regionálnej značky kvality znovu obnoviť svoje postavenie na trhu s výrobkami, ale aj službami a zabezpečiť tak trvaloudržateľný rozvoj zamestnanosti. Zviditeľnenie kvalitných výrobkov charakteristických pre určité územie na vzdialenejších trhoch má z hospodárskeho hľadiska potenciál priniesť príjmy na dané územie a zvýšiť aj jeho turistickú atraktivitu vďaka oživeniu tradičných spôsobov výroby, založených na neopakovateľnom kultúrnom a historickom dedičstve lokality. Práve remeselná výroba sa stáva v posledných rokoch významným lákadlom pre turistov. Z uvedených dôvodov hlasujem za správu o regionálnych značkách kvality.

/13. januára 2014: Regionálne značky kvality, Správa: Eric Andrieu (A7-0456/2013)/

OCHRANA REGIONÁLNYCH ZÁUJMOV
Záujmy našich regiónov je potrebné hájiť aj v medzinárodných obchodných dohodách, ktoré Európska únia uzatvára s inými krajinami sveta, pretože prílev výrobkov a služieb z tretích krajín môže ohroziť našich výrobcov a pracovné miesta. Ako člen Delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Kóreou som presadzoval zavedenie ochrannej doložky za účelom predchádzania vážnej ujmy odvetviu EÚ. Na Slovensku boli dotknuté predovšetkým zájmy regiónov spätých s automobilovým priemyslom.

Venoval som sa tiež opatreniam na prevenciu prírodných a priemyselných katastrof a modernizáciu Fondu solidarity, z ktorého bola Slovensku poskytnutá pomoc po víchrici v Tatrách a ničivých povodniach.

Z príspevkov v Európskom parlamente:

Podporujem prijatie nariadenia o vykonávaní ochrannej doložky o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou. Taktiež podporujem všetky pozmeňovacie návrhy vyzývajúce Komisiu, aby bdela nad správnym a včasným vykonávaním tohto právneho nástroja za účelom predchádzania vážnej ujmy odvetviu EÚ a aby pri uplatňovaní zohľadňovala oprávnené záujmy členských štátov so špecifickou hospodárskou situáciou v oblasti určitých výrobných odvetví. Dohoda o voľnom obchode bude rozdielne vplývať na priemyselné odvetvia jednotlivých členských štátov, a preto musí existovať možnosť uplatniť vo výnimočných prípadoch ochranné opatrenia na regionálnej úrovni. Verím, že dotknuté regióny musia mať k dispozícii možnosť uplatniť opatrenia na zabránenie závažnému negatívnemu vplyvu na regionálnu ekonomiku a na zamestnanosť. Na záver poukazujem na nutnosť úzkej spolupráce Komisie s Kórejským úradom pre spravodlivý obchod, aby bolo aj v Kórei zaručené riadne presadzovanie právnych predpisov o hospodárskej súťaži, pretože ich neuplatňovanie môže vážne poškodiť záujmy EÚ a jej členských štátov.

/17. februára 2011: Dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, Správa: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)/

V prvom rade by som chcel vyjadriť súcit a spolupatričnosť s postihnutými regiónmi v Poľsku, Česku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a v rodnom Slovensku a taktiež vyjadriť sústrasť rodinám obetí. Rozsiahle povodne v strednej Európe spôsobili vysoké materiálne škody, poškodili celkovú infraštruktúru, zobrali tisícom ľudí strechu nad hlavou a dokonca si vyžiadali aj obete na životoch. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity EÚ, v súčasnom znení predstavuje mnohé nedostatky. Fond bol pôvodne určený na veľké prírodné katastrofy a doteraz získané skúsenosti svedčia o tom, že je potrebné tento nástroj ďalej vyvíjať a modernizovať. Týka sa to najmä nedostatočnej rýchlosti poskytovania financovania a transparentnosti kritérií na zmobilizovanie fondu v prípade regionálnych katastrof.

/16. júna 2010: Povodne v krajinách strednej Európy, obzvlášť v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku (Vyhlásenie Komisie[2010/2713(RSP)/

V priebehu uplynulého roka boli mnohé členské štáty ťažko zasiahnuté početnými prírodnými katastrofami, ktoré nespôsobili len vážne materiálne škody, ale aj finančne nevyčísliteľné straty – a to straty na ľudských životoch. Vzhľadom na to, že prírodné katastrofy presahujú spôsobenými škodami možnosti jedného štátu, opäť zdôrazňujem urgentnú potrebu modernizácie Fondu solidarity. Konkrétne ide o zvýšenie transparentnosti a upravenie kritérií, ako aj o umožnenie pohotovejšej mobilizácie prostriedkov. Pri revízii podmienok čerpania prostriedkov z Fondu je potrebné zohľadniť regionálny aspekt, aby z finančnej pomoci neboli paradoxne vylúčené práve tie regióny, ktorú túto pomoc najviac potrebujú. Keďže prírodné živly nerešpektujú formálne vytýčené hranice medzi štátmi, chcel by som tiež vyzdvihnúť potrebu výmeny skúseností a zlepšenia koordinácie a spolupráce predovšetkým v cezhraničných regiónoch.

/20. septembra 2010: Správa o oznámení Komisie: Prístup spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof – spravodajca Joao Ferreira (A7-0227/2010)/

POLITIKA SÚDRŽNOSTI ČO NAJBLIŽŠIA OBČANOM
Politika súdržnosti má podľa môjho názoru odzrkadľovať potreby občanov v jednotlivých regiónoch a pružne reagovať na výzvy, ktorým čelia ľudia v mestách, na vidieku alebo v horských oblastiach. Z tohto dôvodu som ako europoslanec každý týždeň navštevoval jednotlivé miesta na Slovensku a stretával sa tam s predstaviteľmi miestnych orgánov, predstaviteľmi organizácií a podnikov a predovšetkým priamo s občanmi, aby som sa dôkladne oboznámil s ich potrebami. Tieto som sa následne usiloval preniesť do európskej legislatívy.

Z príspevkov v Európskom parlamente:

V praxi sa osvedčili mnohé investície spolufinancované zo štrukturálnych fondov, medzi ktorými by som rád vyzdvihol skvalitňovanie infraštruktúry, pretože vďaka nej boli do mnohých regiónov prilákané zahraničné investície, čo prispelo k hospodárskemu rozvoju. Politika súdržnosti sa však osvedčila aj v čase finančnej krízy ako účinný nástroj pri pružnom reagovaní na nové sociálno-ekonomické výzvy. Stotožňujem sa tiež s názorom spravodajcu, že hospodárska konkurencieschopnosť regiónov EÚ je úzko spojená s primeranou úrovňou zamestnanosti, vzdelanými a kvalifikovanými pracovnými silami, sociálnym zabezpečením a prístupom k verejným službám. Pretože podpora sociálnej súdržnosti je kľúčová pre celkovú regionálnu konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle.

/14. decembra 2010, Vysvetlenie hlasovania: Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť, Správa: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)/

Počas hospodárskej a sociálnej krízy pociťujeme vo všetkých oblastiach silnejúcu potrebu lepšieho využitia finančných prostriedkov, prepojenia a synergie medzi jednotlivými oblasťami politiky Únie a v neposlednom rade aj lepšie zosúladenie lokálnych, regionálnych a národných rozpočtov s rozpočtom Európskej únie. V tomto kontexte zohráva významnú rolu aj politika súdržnosti, ktorá musí byť podľa môjho názoru bližšia občanom EÚ, keďže v súčasnosti až dve tretiny verejných investícií v Európe zostávajú na nižšej ako celoštátnej úrovni. Silnejúce právomoci a s nimi ruka v ruke idúce zodpovednosti regionálnych a miestnych orgánov otvárajú možnosti vykonávania verejných investícií na tej úrovni správy, ktorá je najúčinnejšia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bola posilnená vertikálna spolupráca medzi jednotlivými zložkami verejnej správy za účelom dosiahnutia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

/5. júla 2011: Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať, Správa: Pervenche Berès (A7-0228/2011)/

Z PRIEBEŽNÝCH SPRÁV O AKTIVITE A VÝSTUPOV V MÉDIÁCH:

Europoslanec Mikolášik bojuje za slovenských poľnohospodárov
(správa SITA, 10. marca 2013)
Európsky parlament v Štrasburgu bude podľa europoslanca Miroslava Mikolášika (EĽS/KDH) na najbližšom zasadaní hlasovať o finančnom rámci Európskej únie na najbližších sedem rokov a o dotáciách pre poľnohospodárov. Mikolášik chce v oboch prípadoch svojim hlasovaním podporiť Slovensko. (viac v správe)

Politika súdržnosti si vyžaduje adekvátne financovanie, zdôraznil na konferencii Mikolášik
(správa o konferencii o kohéznej politike a čerpaní eurofondov, 25. júna 2012)
V programovacom období na roky 2014 až 2020 pôjde z rozpočtu Európskej únie (EÚ) viac peňazí na infraštruktúru i regionálny rozvoj. “V novom viacročnom finančnom rámci sa počíta s finančným objemom vo výške 376 miliárd EUR, pričom značné prostriedky sú určené priamo na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť,” povedal slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) na konferencii o kohéznej politike a čerpaní eurofondov. (viac v správe)


Musíme zlepšiť diskusiu o budúcich eurofondoch
(správa portálu Euractiv, 15. júna 2012)
Podľa europoslanca Miroslava Mikolášika je politika súdržnosti jedna z najúspešnejších politík EÚ, čo je jeden z dôvodov, prečo má byť podľa návrhu Komisie v rámci budúceho finančného rámca zvýšená zo súčasných 347 mld. na 376 mld. eur. … Mikolášika síce teší, že sa čerpanie na Slovensku zlepšuje, napriek tomu ho podľa jeho slov prekvapuje, že na chvoste v čerpaní sú práve OP Informatizácia, OP Vzdelávanie a OP Životné prostredie. (viac v správe)

 

pre vaše zdravie

pre rodiny

pre mladých

pre naše regióny

pre sociálne odkázaných

pre ochranu života

pre kresťanov

pre slovenský gospel

pre životné prostredie

pre dobrovoľníkov

pre nadaných

pre bioetiku

pre čerpanie eurofondov