pre sociálne odkázaných

Chudoba a sociálne vylúčnie patria medzi najväčšie výzvy Slovenska a Európskej únie, ktoré si zasluhujú právne zakotvenie povinnosti konať zo strany EÚ a jej členských štátov. V snahe o zlepšenie vážnej situácie ľudí v núdzi som obhajoval program distribúcie potravín pre najodkázalejšie osoby, lepšie využívanie eurofondov na predchádzanie bezdomovectvu, vytvorenie Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu či posilnenie práv zraniteľných spotrebiteľov.

Z VYSTÚPENÍ V EURÓPSKOM PARLAMENTE:

Program distribúcie potravín pre najodkázalejšie osoby
Podvýživa sa netýka len rozvojových krajín, ale ohrozuje aj 43 miliónov ľudí priamo u nás – v Európe. V kontexte hospodárskej krízy sa dokonca rýchlo zvyšuje počet ľudí, ktorí už nedokážu uspokojiť svoje základné životné potreby. Medzi najohrozenejších patria predovšetkým bezdomovci, staršie osoby v zlej materiálnej situácii, nezamestnaní a zdravotne postihnuté osoby a osamelí rodičia s deťmi.

Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby, ktorý počas 22 rokov svojej existencie pomohol zabezpečiť zásobovanie najchudobnejších obyvateľov Únie potravinami, považujem za veľmi chvályhodnú iniciatívu, zasluhujúcu si silnejšiu politickú podporu. Mrzí ma, že práve takýto druh hmatateľnej pomoci v núdzi bol viac než dva roky zablokovaný v Rade a dokonca mu hrozí, že by mal po roku 2013 postupne zaniknúť. Pripájam sa teda k výzve na Komisiu a Radu, aby v rámci súčasného a aj budúceho viacročného finančného rámca navrhli riešenia na zabezpečenie potravinovej pomoci ľudom trpiacim potravinovou núdzou.

/14. februára 2012: Distribúcia potravín pre najodkázanejšie osoby v Únii (2008/0183(COD) ) (A7-0000/2012), Správa: Czesław Adam Siekierski/

 

Boj proti bezdomovectvu
Človek trvalo sa ocitajúci v situácii bez strechy nad hlavou kumuluje hneď niekoľko typov problémov, akými sú napríklad pracovné, finančné, rodinné alebo psychologické ťažkosti, ktoré ho ponárajú do bezvýchodiskového stavu. Spoločné úsilie miestnych a regionálnych orgánov a európskych inštitúcií sa tak stáva nevyhnutným predpokladom vytvorenia trvalého riešenia tejto komplexnej problematiky. Štrukturálne fondy EÚ majú v tomto ohľade potenciál zohrať kľúčovú úlohu.

Financie smerujúce do stratégií na vytváranie obydlí pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva by mali byť výslovne vyčleňované aj na riešenie problému bezdomovectva a ich špeciálne použitie musí byť následne monitorované a vyhodnocované v ročných správach o využívaní eurofondov. Chcel by som vyjadriť presvedčenie, že bezdomovstvo je nezlučiteľné s hodnotami modernej a inkluzívnej Európskej únie. Preto oceňujem, že stratégia EÚ 2020, ktorej hlavný cieľ je do roku 2020 pred hrozbou chudoby a sociálneho vylúčenia zachrániť minimálne 20 miliónov ľudí, dala priestor na riešenie aj otázke bezdomovstva.

/13. septembra 2011: Stratégia EÚ pre bezdomovectvo Otázka na ústne zodpovedanie,[2011/2723(RSP)]/

 

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
Európska únia patrí k najrozvinutejším a najbohatším regiónom vo svete. Napriek tomu smutnou skutočnosťou zostáva fakt, že v EÚ žije až 116 miliónov osôb trpiacich chudobou a 80 miliónov osôb ohrozených chudobou, z ktorých 20 miliónov sú deti. Nárast chudoby v posledných rokoch nie je len dôsledkom hospodárskej alebo finančnej krízy, ale predovšetkým vyplýva z nedostatočne aplikovaných a slabých politík na jej potlačovanie a následné odstránenie. Stratégia Európa 2020 v tomto ohľade tiež len vytyčuje cieľ odstrániť počet osôb ohrozených chudobou o 20 miliónov, avšak nedosiahnutie takéhoto výsledku nie je spojené so žiadnymi sankciami.

Opätovne pripomínam, že medzi poslania Európskej únie patria podľa zakladajúcich zmlúv aj boj proti sociálnemu vylúčeniu a podpora sociálnej spravodlivosti. Venovať sa potrebám všetkých občanov – a predovšetkým tých najzraniteľnejších, akými sú staršie a zdravotne postihnuté osoby, osamelé matky alebo bezdomovci – nie je len morálnou, ale aj právne zakotvenou povinnosťou, z ktorej vyplýva konkrétna výzva aktívne konať.

/15. novembra 2011: Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, Správa: Frédéric Daerden (A7-0370/2011)/


Posilnenie práv zraniteľných spotrebiteľov
Kategória zraniteľných spotrebiteľov alebo spotrebiteľov v zraniteľnej situácii
si vyžaduje špeciálnu pozornosť príslušných orgánov a vypracovanie stratégie na ich ochranu. Súhlasím s prístupom spravodajkyne, ktorá uprednostnila nezameriavať sa na vytvorenie novej definície tzv. „zraniteľného spotrebiteľa“, ktorý by sa mohol stať dvojsečnou zbraňou. Podľa môjho názoru by politické a legislatívne nástroje mali pôsobiť preventívne na predchádzanie situáciám, kde je zraniteľnosť spotrebiteľov často a úmyselne zneužívaná.

Zlepšovanie povedomia a informovanosti spotrebiteľov o svojich právach však treba doplniť aj zlepšením informovanosti o bezpečnosti tovarov a služieb. Pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov, špeciálne informačné kampane by mali byť zamerané na tehotné ženy a deti. Zároveň sa pripájam k výzve na Komisiu, aby začlenila ochranu detí medzi hlavné priority spotrebiteľskej agendy a vypracovala analýzu vplyvu zavádzajúcej a agresívnej reklamy najmä na deti a dospievajúcich, ktorých zdravie pravidelne padá za obeť takýmto reklamám.

/21. mája 2012: Stratégia posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov, Správa: María Irigoyen Pérez (A7-0155/2012)/

 

Z PRIEBEŽNÝCH SPRÁV O AKTIVITE A VÝSTUPOV V MÉDIÁCH:

Parlament presadil €3,5 miliárd eur na pomoc najchudobnejším v rokoch 2014-2020
(správa portálu Európskeho parlamentu, 25. februára 2014)
Najchudobnejším občanom EÚ budú aj v rokoch 2014-2020 poskytované potraviny, základná materiálna pomoc a sociálna starostlivosť z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Vyplýva to z dohody poslancov a ministrov členských štátov, ktorú v utorok schválil Európsky parlament. Poslancom sa podarilo presadiť zachovanie rozpočtu fondu počas nasledujúcich siedmich rokov na súčasnej úrovni 3,5 miliárd eur. Podarilo sa im tiež presvedčiť Radu, aby súhlasila s okamžitou funkčnosťou fondu. (viac v správe)

Mikolášik sa pripojil k téme rozvojovej pomoci a problémov chudobných
(správa o podpore rozvojového dňa, 9. januára 2013)
Odborníci z akademického prostredia i zástupcovia mimovládnych organizácií spolu so štátnymi úradníkmi diskutovali v Univerzitnej knižnici v Bratislave o dôležitosti zapojenia sa do rozvojových projektov. V rámci rozvojového dňa vyhlásili aj výsledky fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci. Autora víťaznej fotografie Matúša Kováčika pozval člen výboru pre ľudské práva Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) na poznávací zájazd do Európskeho parlamentu v Bruseli. (viac v správe)

Mikolášik v pléne: Štrukturálne fondy by mali riešiť aj otázku bezdomovcov
(správa o vystúpení v pléne, 14. septembra 2011)
Štrukturálne fondy smerujúce do stratégií na vytváranie obydlí pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva by mali byť vyčleňované výslovne aj na riešenie problému bezdomovectva, uviedol počas dnešného zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) jeho člen Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH). Ich špeciálne použitie musí byť podľa neho následne monitorované a vyhodnocované v ročných správach o využívaní eurofondov. (viac v správe)

pre vaše zdravie

pre rodiny

pre mladých

pre naše regióny

pre sociálne odkázaných

pre ochranu života

pre kresťanov

pre slovenský gospel

pre životné prostredie

pre dobrovoľníkov

pre nadaných

pre bioetiku

pre čerpanie eurofondov